Đang tải... Vui lòng chờ...

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

CTY CPTM DƯỢC

VTYT KHẢI HÀ

Số: 04 /TB/2017-DKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

               Thái Bình, ngày 19  tháng 01  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v  Lịch nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty thông báo tới toàn thể CBCNV lịch nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như sau:

            Toàn thể CBCNLĐ tại trụ sở Công ty, Chi nhánh Hà Nội , Vùng trồng dược liệu Vũ Vân bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 26/01/2017 (tức ngày 29 tháng 12 âm lịch)

Từ ngày 02/02/2017 (Tức ngày mùng  06  tháng 01 âm lịch) đúng 07h30'  toàn thể CBCNLĐ có mặt tại tại Công ty gặp mặt đầu xuân năm mới và trở lại làm việc sản xuất kinh doanh .

            Công ty xin thông báo để CBCNLĐ biết để chủ động sắp xếp kế hoạch công việc. Trưởng các phòng ban bộ phận có trách nhiệm triển khai thông báo này tới toàn thể CBCNLĐ bộ phận mình thực hiện.

            Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận- Các phòng ban

                   - Lưu TCHC

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ

TGĐ đã ký

In văn bản

Thiết kế bởi eKip